ළමුන් තුල ශ්‍රවන ආබාධ ඇතිවීමට ප්‍රධාන හේතු

ළමුන් තුල ශ්‍රවන ආබාධ ඇතිවීමට ප්‍රධාන හේතු

ඔව්.ඔබේ දරුවාගේ ඇහුම්කන් දීම සම්බන්ධව ගැටළු තිබේදැයි දැන ගැනීමට ශ්‍රවණ විශේෂඥයින් ඇතුළුව අනෙකුත් වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය ඔබේ දරුවා පරික්ෂා කරනු ඇත.පළමුව ඔබේ දරුවා ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ශ්‍රවණ පරීක්ෂාව රෝහලේදී කරන අතර මෙම අලුත උපන් ශ්‍රවණ පරීක්ෂාව (newborn hearing screening) ක්‍රියාවලිය

Call Now ButtonCall Now