කන් කුරු කුරුව | Tinnitus කියන්නේ කුමක්ද ?

කන් කුරු කුරුව | Tinnitus කියන්නේ කුමක්ද ?

Tinnitus කියන්නේ කුමක්ද ? බාහිර පරිසරයෙන් ශබ්දයක් නිපදවන්නේ නැතිව කන ඇතුලෙන් යම් ශබ්දයක් ඇසීම tinnitus ලෙස හඳුන්වනවා. මේ ශබ්දය එක් එක් පුද්ගලයන්ට වෙනස් විට හැක. Bell කරන ශබ්ධයක් ,”ස්ස්ස්” “කුරු කුරු”වැනි ශබ්ද ඇසිය හැක. 80% පමණ පුද්ගලයන්ට මේ ශබ්ද තමාට

ශ්‍රවන ගැටළුවක් සහිත පුද්ගලයෙකු හඳුනා ගන්නේ කෙසේද ?

ශ්‍රවන ගැටළුවක් සහිත පුද්ගලයෙකු හඳුනා ගන්නේ කෙසේද ?

සමාජයේ, වයස්බේදයක් නොමැතිව ඕනෑම පුද්ගලයෙක් හට ශ්‍රවන ගැටළුවක් තිබිය හැකිය.ශ්‍රවනාබාධයේ මට්ටම අනුව විවිධ පුද්ගලයන් හට ඇසෙන නොඇසෙන ශබ්ද විවිධයි.එබැවින් ඇතැමෙක්ට හයියෙන් කෑගැසුවත් පැහැදිලිව ඇසෙන්නේ නැති නමුත් හිමිහිට ගැඹුරු හඬින් රහසක් මෙන් පැවසුවහොත් ඇසෙනවා යැයි බොහොමයක් දෙනා පවසන දෙයකි.එයට හේතුව ඉහත

Call Now ButtonCall Now