අලුත උපන් දරුවන්ට සිදුකරන ශ්‍රවණ පරීක්ෂණ

අලුත උපන් දරුවන්ට සිදුකරන ශ්‍රවණ පරීක්ෂණ

ඔබේ දරුවා රෝහලේදී උපත ලැබූ පසු ශ්‍රවණ පරීක්ෂණයක් ඇතුළුව පරීක්ෂණ මාලාවක් ඔහුට හෝ ඇයට රෝහලෙන් නිදහස් කිරීමට පෙර සිදු කරනු ඇත. එහිදී ළදරුවකුගේ ජීවිතයේ මුල් අවධියේදී හඳුනා ගන්නා ශ්‍රවණාබාධ වලින් ඇති කරන බලපෑම අවම කිරීම සඳහා මෙම පරීක්ෂණය  සිදුකරීම ඉතාම

Call Now ButtonCall Now