කුඩා දරුවෙකු කථා කිරීම ප්‍රමාද වීමට මුලික හේතු සොයමු.

කුඩා දරුවෙකු කථා කිරීම ප්‍රමාද වීමට මුලික හේතු සොයමු.

දෙමාපියන් ඉතා බුද්ධිමත්. ඔබ ඔබේ දරුවා හොඳින් හඳුනනවා.  දරුවා දොරට තට්ටු කරන විට ඉන් අදහස් කරන්නේ කුමක්දැයි ඔබට වැටහේ. ඔබ දරුවාට සවන් දී අවශ්‍ය දේ ඉටුකර දෙන්න . ඔබේ වැඩිහිටි දරුවන් ඒ ඒ වයස් කාණ්ඩ වලදී  කළ කී දෑ   ඔබට

Call Now ButtonCall Now